Na, wer wei es?
He + + He = 3
He Se 4 He 4 He 4
Na, wer wei es? He + + He = 3 He Se 4 He 4 He 4